diller
İşlem Yapılıyor...

Konya - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Konya

Evliya Çelebi Konya Seyahati

Anadolu Selçuklularının en son hükümdarı Alâaddin’dir. Hepsi ondört padişahtır. 699 tarihinde, Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey, hutbe okutup para bastırarak Emir olmuştur. Bu Konya havalisi Karamanoğulları’nın ellerinde kalıp, Kosava savaşında Hüdâvendigâr Gazi şehid olduktan sonra evvelce itaat etmiş olan Karamanoğulları da isyan etmiştir. Bunun üzerine 792 tarihinde, Yıldırım Bâyezid Han büyük bir ordu ile yıldırım gibi yetişip Konya kalesini aman ve zaman vermeyerek fethetti. Bu şekilde Selçukluların eski merkezi, dârü’l-emân Karaman ülkesinin Konya şehri de Osmanlı şehirlerinden oldu. Kanunî Sultan Süleyman Han kanunu üzere hâlâ Karaman eyâleti namiyle ayrı bir eyâlet olup, paşa idaresindedir... Her tarafı mükemmel bir şehirdir. Bu büyük şehir, Meram dağının doğu tarafında düz bir ovada kurulmuş olup, bir saatlik mesafededir.

(Evliya Çelebi, Tam Metin Seyahatnâme, III-IV, İstanbul 1993, s.9.)