diller
İşlem Yapılıyor...

İstanbul - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

İstanbul

Evliya Çelebi İstanbul Seyahati

Teng mahalle vaki olmağile bağ ve bağçesi azdur amma Rum mahbubları mümtazdur ve ekmeği ve peksimeti beyazdur ve yahudileri ehl-i zevk ve ehl-i sazdur; hususa Benli Yahudi saz (ve) tanbur çalmada cümleden mümtazdur ve rum keferelerinün ekseri kavm-i Lazdur ve cemaat-i Müslimini gayet azdur.
Fahir, İ. (1979). Evliyâ çelebi ve Seyâhatnamesi. Belleten, 53(207-208), 709-734.