diller
İşlem Yapılıyor...

Priştine - Evliya Çelebi

Evliya Çelebi Seyahatleri

Priştine

Evliya Çelebi Priştine Seyahati

Vulçıtrın sancak beyi merkezi olup 4000 askeri, bir müftüsü, nakibi, kadısı, sipahi kethüdâ yeri, yeniçeri serdarı, muhtesibi, bâcdârı, haraç ağası, âyan ve eşrafı vardır. Kâgirden ve kiremit örtülü 2000 hânesi, çarşı içinde Hudâvendigâr evkafı, Eskicami adında bir camisi, medrese, tekkeler ve mektepleri, mahkeme yakınında bir hamamı vardır. Şehir halkı Rumeli asıllıdır ve Arnavutça, Türkçe konuşur. Sırplar bu kasabada Milos denilen bir adamın namına manastır yaptırmıştır. Bu Milos Sultan Murat’ı şehit eden kişidir.
Mehmet Zillioğlu Evliya Çelebi (1984), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, V, Haz., Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, s.380.