diller
İşlem Yapılıyor...

KAYNAKÇA

01 Ağıldere, S. T. (2019). Batılı seyyahların gözünden İstanbul ve Cezayir’de kahve ve kahvehane kültürü (17. Yy-19. Yy). Milli folklor, 16(122).
02 Ahmad, Sayyid Maqbul, “İbn Hurdazbih”, İA., TDV., c. XX, İstanbul, 1999, s. 78-79. Ağarı, Murat, “Yakûbi”, İA., TDV., c. XXXXIII, İstanbul, 20013, s. 287-288.
03 Akabulut, O. N. (2008). Evliya Çelebi’ye göre Güneybatı Anadolu (Aydın Denizli Muğla), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
04 AKBULUT, Dursun Ali, (1984), Arap Fütûhatına Kadar Maveraünnehr ve Horasan’da Türkler (M.Ö. II - M.S.VII. Yüzyıl), (Atatürk Üniversitesi Ya- yımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.
05 Aktepe, M.M., (1993). İslam Ansiklopedisi 8, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
06 Altay Tayfun Özcan, Karabevnikov’un Seyahatnamesine Göre 16. Yüzyılda İstanbul ile Kudüs Arasındaki Yol ve Duraklar, Tarih Araştırmaları Dergisi, Vol:28, 2009.
07 Altıntaş, A. M. (2012). Üç Fransız Seyyahın Gözünden İmparatorluğun Başkenti İstanbul ve Onun Sakinleri, Tarih ve Uygarlık Dergisi, İstanbul.
08 Arca, D., Bayık, Ç., Arcan, H.,  ve Şeker, M. (2011). Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, (104.1).
09 Armağan, A. L. (2005). XVI. yüzyılda Antalya. Tarih Araştırmaları Dergisi, 24(38).
10 ARSLAN, H. Ç. (2019) SEÇME ÖRNEKLERLE YABANCI SEYYAHLARIN ANADOLU’DAKİ TÜRK (MEN) LER YÖRÜKLER VEYA KONARGÖÇER TÜRKLERLE İLGİLİ YAZDIKLARI ÜZERİNE. YÖRÜK ARAŞTIRMALARI-1, 55.
11 Arslan, M. (2019). Rus Seyyah Pyotr Aleksandroviç Çihaçov 1808-1890 ve Kırım Savaşı Arifesinde Anadolu’nun Panoraması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42.1).
12 Asiltürk, B. (2009). Edebiyatın temini olarak seyahatnameler. Türk Çalışmaları, 4 (1).
13 Ayşe Özge ERCAN, (2014). İngiliz seyyah John Sanderson'ın Seyahatnamesi (1584-1602), İstanbul Üniversitesi , Yüksek Lisans tezi.
14 Baktır, H. (2016). LADY MONTAGU’NÜN TÜRKİYE MEKTUPLARI’NA ETNOGRAFİK BİR BAKIŞ . KARE , 1 (1) , 13-26.
15 Baştürk, S. (2013). Bir hac yolcusunun gözünden İstanbul’dan Hicaz’a Osmanlı şehirleri. Journal of Human Sciences, 10(1).
16 Baytop Ö.T. (1985). Türk Eczacılık Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.
17 Berkay, A. (2014). Thevenot Seyahatnamesi - Kitap Yayınevi
18 Bostancı, T. (2019). Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ne Göre Mekke (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
19 Busbecq, Ogier Ghislan de, Türk Mektupları, (Çev. Derin Türkömer), Kasım 2005.
20 Charles Schefer, Bertrandon De La Braquire’nin Deniz Aşırı Seyahati, İstanbul 2000.
21 Charles Texier, Küçük Asya; Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, (Çev. Ali Suat), Cilt: II, Ankara 2002.
22 Çabuk, S. (2012). Evliya Çelebi'nin Gözünden Bir Kayseri Şehri Okuması. BELLETEN, 76(277), 817-848.
23 Çağrıcı, M. (2009). Seyahat. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 37(7).
24 Çelebi, E., Kahraman, S. A. ve Dağlı, Y. (2006). Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Vol. 497). Yapı Kredi Yayınları.
25 Çelik, E., & Yavuz, M. Pierre Belon du Mans’ ın Filistin Seyahati ve Bitkibilim Tarihi Açısından Önemi. Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD), (3), 65-80.
26 Çetin, F. (2015). Evliya çelebi ile nil boyunca seyahat. Akademik İncelemeler Dergisi, 10(1).
27 Demir, H. Ortaçağ Dönemine Ait İki Kaynakta (İbn Bibi-Selcuk Name Ve İbn Batuta Seyahatnamesi) İsmi Gecen Kumaş ve Kıyafet Tasvirleri. Akdeniz Sanat, 4(7).
28 Dergibursa.com.tr/seyahatnamedeki-bursa
29 Dernichwom, Hans, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, (Çev. Yaşar Önen), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.
30 Duran, Z. ve Toz, G. (2010). Tarihi eserlerin fotogrametrik olarak belgelenmesi ve coğrafi bilgi sistemine aktarılması. İtü Dergisi, 2(6).
31 Edmondo de Amicis, İstanbul (1874), çev. Prof. Dr. Beynun Akyavaş, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013
32 Edward Raczynski’nin Türkiye Seyahati Günlüğü, Sabire ARIK, Türk Tarih Kurumu
33 Eğri, S. (2012). Hıtây Sefâretnâmesi ve Kanunnâme-i Çin ü Hıtây’da İpek Yolu İzlenimleri. Turkish Studies (Elektronik), 7(2).
34 Ercan, Y. (2020). İslam tarihi kaynakları ve seyahatnamelerde Basra, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
35 Erol, H.İ. (2021). JOHN LEWIS BURCKHARDT, Arabistan Seyahatleri (Temmuz 1814-Haziran 1815), Büyüyenay, İstanbul 2019, 502 s.[Kitap Tanıtımı]. Belleten , 85 (303).
36 Esri, (2021). https://www.esri.com.tr/tr-tr/cbs-nedir/genel-bakis, Erişim Tarihi: 08.12.2021.
37 Evliyâ Çelebi (2001). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Cilt 4. Haz. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman. İstanbul: YKY.
38 Evliya Çelebi (2010), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5. Kitap 2. Cilt, Haz. Seyit Ali Kahraman, Y.K.Y., İstanbul.
39 Evliya Çelebi, Seyahatname, VII, Tarih Encümeni Külliyatı, İstanbul Devlet Matbaası, 1928.
40 Evliya Çelebi, Seyahatname, VIII, Tarih Encümeni Külliyatı, İstanbul Devlet Matbaası, 1928.
41 Evliya Çelebi, Tam Metin Seyahatnâme, III-IV, İstanbul 1993.
42 Fahir, İ. (1979). Evliyâ çelebi ve Seyâhatnamesi. Belleten, 53(207-208).
43 Gemici, N. (2010). Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Hz. Peygamber ve Medine.  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (22).
44 Gümüşçü, O. (2008). Tarihi Coğrafya, Yeditepe Yayınevi, İstanbul.
45 Günerkan AYDOĞMUŞ, (2009). Harput Kültüründe Din Alimleri, Eleskav Yayınları
46 Gürer, S. (2010). XVII-XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Fransız Seyahatnamelerinde Osmanlı Toplumu, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
47 Haydaroğlu, İ. (2003). Osmanlı saray mutfağından notlar. Tarih Araştırmaları Dergisi, 22(34), 1-10.
48 Hollanda Cumhuriyeti’nin ayrıntılı siyasî, sosyal ve ekonomik tarihi için, bkz. Israel, The Dutch Republic, özellikle ss. 179-1121.
49 Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999.
50 İlker, K. ve Yetiş, A. D. (2020). Bazı Tarihi Yerleşimlere Ait Çevresel Faktörlerin CBS Destekli Analizi; Kilikya Bölgesi Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(3), 1337-1350.
51 İngiltere'nin Van Konsolosu Frederick Richard Maunsell'in (1828 1916) Gözlemlerinde Osmanlı Nehirleri ve Gölleri. Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARTIN- Erciyes Üniversitesi
52 İrcan, M. R.ve Duman, N. (2020). İnternet (WEB) Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamalarının Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretiminde Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3).
53 İstanbul Kahvehane Hikayeleri, Cyrus Adler, Allan Ramsay, Maya Kitap
54 Jean Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, Hazırlayan: Ali Berktay, çev. Teoman Tunçdoğan, Kitap Yayınları, İstanbul, 2010.
55 Jean-Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, (ed. Stefanos Yerasimos, çev. Teoman Tunçdoğan), İstanbul 2006.
56 Josaphoat Barbaro, Anadolu ve İran'a seyahat, çev. Tufan Gündüz, İstanbul 2005.
57 Kahraman, S.A., Dağlı, Y., Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Yapı Kredi Yayınları. 1.Kitap 1.Cilt sayfa, 2-5
58 Kantar F. (2003). İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
59 Kasapoglu, A. G., İlhan, E., Kızılkaya, D., Pour, A. H., & Haliloğlu, K. (2020). Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Genomunda BES1 Transkripsiyon Faktör Ailesinin Genom Çaplı Analizi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 85-95.
60 Kaya, A. (2020). Almanca Seyahatnameler (1850-1912) temelinde Türkiyeye dair bir kültür rotası önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi.
61 Kaya, M. (2012). Charles Texier’nin Seyahatnamesine Göre 19. Yüzyılda Anadolu’nun Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 1 (10) , 245-262 .
62 Keçiş, M., & Öztürk, C. (2021) XIV. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu İslam'ına Dair Gözlemler: İbn Battûta Örneği. Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi , (6), 71-82.
63 Kevseroğlu, N. (2021). Seyyahların Kaleminden Kerkük. Ortadoğu Yayınları.
64 Kılıç, A. (2014). XV. ve XVII. Yüzyıllar Arasında Anadolu Üzerinden Kudüs’e Giden Batılı Seyyahlar Ve Anadolu Hakkındaki İzlenimleri, Yüksek Lisans tezi.
65 Kılıç, D. (2013). Polanyalı Simeon’un Gözüyle Osmanlı Ermenilerinin Dini-Sosyal Hayatı ve Türk-Ermeni Münasebetleri (1608-1619). Türk Yurdu, Ankara, Haziran, (310).
66 Kılınç, A. (2014). XV. ve XVII. Yüzyıllar Arasında Anadolu Üzerinden Kudüs’e Giden Batılı Seyyahlar ve Anadolu Hakkındaki İzlenimleri, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzsek Lisans Tezi.
67 Kırbaş, D. ve Çevik, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
68 Kurtoğlu, Mehmet, “Şehre Dışardan Bakmak”, Türk Yurdu Dergisi, C.33, Haziran 2013.
69 Kuş, A. (2014). XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA WJ HAMİLTON'A GÖRE SAMSUN VE ÇEVRESİ. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18).
70 Lubenau Reinhold, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi Osmanlı Ülkesinde 1587-1589, (Çev. Türkish NOYAN), C.II, İstanbul, Haziran 2012.
71 Lucas, P. (1720). Voyage du Sieur Paul Lucas fait en MDCCXIV, &c. Par ordre de Louis XIV. Dans la Turquie, L'Asie, Sourié, Paletsine, Haute et Basse Egypte, CI Amsterdam: Steenhouwer & Uytwerp.
72 Mahiroğulları, A. (2003). XIX. Yüzyılın Ortalarından Birinci Dünya Savaşına Kadar Sivas' ın Sosyo Ekonomik Yapısı. Istanbul Journal of Sociological Studies, (27), 49-73.
73 Malay, H. (1988), Antik Devirde Denizli Yöresinde Ekonomik Durum, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyomu (27-30 Eylül 1988) Bildiriler, Denizli, s.295-298.
74 Mehmet Zillioğlu Evliya Çelebi (1984), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, V, Haz., Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul.
75 Orhun, F.Ç. (2019). Sevakin: Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuzeydoğu Afrika Limanı. Tarih ve Gelecek Dergisi , 5 (1), 63-78.
76 Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, Kayseri, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, cilt.2, ss.943-956
77 Örik, N.S. (1998). İstanbul'a Ait Günlük Hatıralar, 1672-1673
78 Özbaran, S. (1984). Antonio Tenreiro’nun Osmanlı Topraklarında Yaptığı Gezi Notları. Tarih İncelemeleri Dergisi, 2(1), 55-67.
79 Özbaran, S. (2017) İran, Türkiye, Irak, Suriye ve Mısır Yollarında Portekizli Seyyahlar, İstanbul, Kitap Yayınevi, ISBN: 978-975-6051-68-9.
80 Özbaran, Salih, “Antonio Tenreiro’nun Osmanlı Topraklarında Yaptığı Gezi Notları”, TİD, II, 1984.
81 Özdağ, A. Konsolos yardımcısı CH Dickson’un Trablus’ tan Gademis’e seyahatine dair raporundan alıntı (1852). Tarih Araştırmaları Dergisi, 36(61).
82 Özger, Y. (2017). YERLİ VE YABANCI SEYYAHLARIN BAYBURT İZLENİMLERİ. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 41-57.
83 ÖZSOY, Ergün (2012). XVI. yy.da Alman Seyyahların Akdeniz De Türklerle Karşılaşmaları, Tarih ve Uygarlık Dergisi.
84 Pınar, İ. (2013). İlk Karşılaşmalar İlk İzlenimler: Sefaretnamelerde ve Esaretnamelerde Batı Avrupalıların Osmanlı-Türk Algısı Üzerine Kaynaklar, Türk Yurdu Dergisi, C.33, S.310, s.52
85 Pierre Belon Seyahatnamesi, Yazar: Pierre Belon, Yayınevi : Kitap Yayınevi
86 Sakin, S. ve Kartın, C. (2013). İngiliz Seyyahlar Maunsell, Harris ve Sykes’ın Gözlemlerinde İran, Irak Ve Türkiye. Pursuit of History, (11).
87 Schefer, Charles, Bertrandon De La Braquire’nin Deniz Aşırı Seyahati, İstanbul 2000.
88 Seçme Örneklerle Yabancı Seyyahların Anadolu’dakı Türk(men)ler, Yörükler veya Konargöçer Türklerle İlgılı Yazdıkları Üzerine, Öğr. Gör. Hüsnü Çağdaş ARSLAN
89 Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1573-1576, (Çev. Türkish Noyan), Ocak 2007.
90 Stephan, G. (2006) Türkiye Günlüğü (1573 - 1576) 1.Cilt, Kitap Yayınevi
91 Şener, O. (2009). İstanbul’un Tarihsel Dokusunun CBS Ortamında Web Arayüzleri ile İnternetten Yayımlanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
92 Tafur, Pero, Travels and Adventures 1435-1439 Translated and Edited with and introduction by Molcolm Letts, Gorgas Pres, Newyork 1929.
93 Tezcan, N. (2011). Nil Yolculuğu: Mısır, Sudan, Habeşistan. In Evliyâ Çelebi: doğumunun 400. yılındaki. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı.
94 The Three Brothers; Or the Travels and Adventures of Sir Anthony Sherley, Sir Robert Sherley Sir Thomas Sherley: In Persia, Russia, Turkey, Spain, Etc, George Manwaring, Londra, 1825
95 Topal, N. (2014). Seyyahların Gözüyle Avanos ve Çevresi, 23 Ekim 2014 Avanos Sempozyum Bildirisi
96 Tournefort, J. P. (2005). Tournefort seyahatnamesi (Vol. 6). Kitap Yayinevi Ltd.
97 Tournefort, Joseph de, Tournefort Seyahatnamesi, (Çev. Ali Berktay-Teoman Tunçdoğan), İstanbul, Ocak 2008.
98 TÖRELİ, T. (2020). DÜYUN-U UMUMİYE GENEL SEKRETERİ VİTAL CUİNET’İN 1891’DE MALATYA SANCAĞI ÜZERİNE TESPİTLERİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 763-769.
99 Tufan Gündüz, Anadolu ve İran’a Seyahat Josaphat Barbaro, Ġstanbul 2009, Yeditepe Yayınevi.
100 Üçel-Aybet, G. (2010). Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1639). İletişim Yay.
101 Ünlü, Selçuk, Lady Mary Montagu Şark’tan Mektuplar, Palet Yayınları, Konya, Nisan 2014.
102 Üstüner, H. T. Avrupa’dan Başka Bır Dünya: Polonyalı Seyyah Jan Potockı’nın Anlatımında Istanbul Ve Mısır (1784). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (30).
103 Yakar, H. (2013). Cumhuriyetten Günümüze Uygulanmış Olan İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Seyahatnamelerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
104 Yalçınkaya, M. A. (2016). John Murray’ın Seyahat Rehberlerine Göre Trabzon’u İç Kısımlara Bağlayan Seyehat Güzergâhları. Türk Yurdu.
105 Yaşar, Ö (2015). 19. YÜZYIL SEYAHATNAMELERİNDE YOZGAT VE ÇEVRESİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 49-61.
106 Yazıcı, H. (2009). Seyahatnâme. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 37.
107 Yazıcı, Y. D. D. O. "HAZARALARIN MENŞEİ İLE İLGİLİ YENİ BİR GÖRÜŞ" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2011)
108 Yörük, S. (2012). ADANA ŞEHRİNİN TARİHİ GELİŞİMİ (XVI-XVIII. YÜZYILLAR). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 287-308.